изменение в учетной политике
Бухгалтерия будущего 0

Чи уточнювати фінзвітність у разі зміни облікової політики?

Підприємство змінює облікову політику. Ретроспективно операції слід змінити з 2015 року. Чи потрібно подавати фінансову звітність з уточненими показниками починаючи зі звітності за 2015 рік?

*** 

Відображення в обліку та звітності змін облікової політики

“…Ретроспективне відображення наслідків зміни облікової політики полягає у коригуванні вхідного залишку по статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” за найперший поданий у бухгалтерській звітності період, а також значень пов’язаних статей бухгалтерської звітності, які розкриваються за кожен представлений в бухгалтерській звітності період, як якщо б нова облікова політика застосовувалася з моменту виникнення фактів господарської діяльності даного виду....”

Від себе: З наведеного можна зрозуміти, що якщо у поточній звітності наведені дані тільки минулого року, то в цій же поточній звітності потрібно змінити тільки дані минулого року. Відтак подавати окрему фінзвітність за минулі періоди не потрібно.

*** 

Облікові політики та облікові оцінки за правилами МСФЗ

“...У цілому МСБО 8 досить негативно ставиться до зміни облікових політик і вимагає у разі проведення добровільної зміни в ній проводити ретроспективні коригування попередньої фінансової звітності так, наче така облікова політика застосовувалася завжди. Це означає, що всю попередню фінансову звітність має бути перераховано відповідно до нової облікової політики.

…підприємства, які проводили списання сировини у виробництво за формулою ФІФО, у зв’язку із зміною облікової політики були змушені провести ретроспективні коригування фінансових звітів попередніх звітних періодів.

…МСБО 8 визначає, що при зміні облікової політики ретроспективні коригування попередньої фінансової звітності проводяться так, наче така облікова політика застосовувалася завжди, тобто з початку функціонування підприємства. Водночас відповідно до п. 40 МСБО 1 у разі якщо підприємство застосовує облікову політику ретроспективно, здійснює ретроспективний перерахунок статей у своїй фінансовій звітності, то такий суб’єкт господарювання подає три звіти про фінансовий стан на:

кінець поточного періоду;
кінець попереднього періоду;
початок попереднього періоду(ВІД СЕБЕ: ЦЕ ФАКТИЧНО ЗВІТНІСТЬ ЗА ДВА РОКИ – ПОТОЧНИЙ І ПОПЕРЕДНІЙ)

Можемо припустити (НЕ СКАЗАНА ПІДСТАВА), що у разі ретроспективного перерахунку статей фінансової звітності необхідно буде подати і ще по одному звіту про прибутки та збитки та інші сукупні доходи, про рух грошових коштів, про зміни у власному капіталі. Тобто фактично перерахунок проводиться за поточний рік та два попередні роки (ЯКА ПІДСТАВА?). Зважаючи на цю норму МСБО 1 (викладену в п. 40), перерахунку за три попередні роки достатньо, щоб задовольнити вимоги МСФЗ щодо ретроспективного перерахунку статей фінансової звітності.…”

Від себе: а тут підсумок інший: подавати фінзвітність потрібно, але тільки за два попередні роки. Але не сказана підстава, чому за попередні два. В самому МСБО про це ні слова. МСБО каже про щонайменше за один минулий період. А там далі можна подавати хоч за 5 років.

*** 

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 1 (МСБО 1) 
Подання фінансової звітності

“...39. …Якщо суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності або коли він перекласифікує статті у своїй фінансовій звітності, він подає, щонайменше, три звіти про фінансовий стан, по два з усіх інших звітів та відповідні примітки. Суб’єкт господарювання подає звіти про фінансовий стан:

а) на кінець поточного періоду;

б) на кінець попереднього періоду (який є початком поточного періоду);

в) на початок першого з представлених періодів….”

Від себе: А ось ми самі прочитали МСБО 1 і там чітко написано, що подається виправлена звітність щонайменше тільки за один минулий рік. Тобто, на розсуд підприємства може подаватися і за кілька років. Але обов’язково має бути подана тільки за один минулий рік.

***

Зміна облікової політики та облікових оцінок підприємства
“...У цьому випадку П(С)БО 6 вимагає від підприємства відобразити зміну облікової політики у фінансовій звітності за особливими правилами (п. 12): · відкоригувати сальдо відповідних статей активів і зобов’язань, а також статті нерозподіленого прибутку на початок року у формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» за той рік, у якому вперше застосовано нові правила облікової політики. Сума такого коригування також наводиться в рядку 4005 графи 7 форми № 4 «Звіт про власний капітал»; · навести зіставні показники за минулий рік у формі № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (гр. 4) у перерахунку за новими правилами облікової політики....”
Від себе: відповідно до цієї консультації подавати уточнену фінзвітність не потрібно, а тільки навести дані у поточній звітності за минулий рік. ці дані мають бути виправлені.

*** 

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 28.05.99 N 137

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

“...12. Вплив зміни облікової політики на події та операції 
минулих періодів відображається у звітності шляхом:
12.1. Коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок 
звітного року.
12.2. Повторного надання порівняльної інформації щодо 
попередніх звітних періодів.”

Від себе: “повторне надання порівняльної інформації” можна розуміти як надання тої порівняльної інформації, яка наведена у поточній фінзвітності.

“...22. У разі зміни в обліковій політиці підприємству слід 
розкривати:
22.1. Причини та суть зміни.
22.2. Суму коригування нерозподіленого прибутку на початок 
звітного року або обгрунтування неможливості її достовірного 
визначення.
22.3. Факт повторного подання порівнянної інформації у 
фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку...”

***

Загальний підсумок.

У разі зміни облікової політики виправлену фінзвітність слід подавати щонайменше за минулий рік. Окрім того, потрібно навести в фінансовій звітності поточного року вже перераховані показники за минулий рік.

Разом з тим, залежно від умов кожної конкретної ситуації фінзвітність може бути подана і за минулі 10 років тощо. Це все на розсуд підприємства.

Наприклад, якщо підприємство є платником податку на прибуток, то доведеться подавати за три роки щонайменше (якщо виправлення сягає стільки років назад). Адже саме за стільки можна робити виправлення у податковій звітності. І доведеться подавати уточнюючу декларацію з податку на прибуток, до якої додавати оновлену фінансову звітність. 

Щоправда, під питанням, як це зробити технічно. Адже в електронному вигляді подача уточненої фінансової звітності не передбачена. Тільки в паперовому з супровідним листом.

Виходить, в паперовому вигляді виправлену звітність слід буде подати до статистики, а потім ще й до податкової. І після цього зробити уточнюючі декларації в електронному вигляді і подати в електронному вигляді.

***

Вам понравился текст?

Вы можете отблагодарить автора материально, перекинув любую сумму на карточку Привата № 4149 4978 3852 2326.  Золотухин Александр Олегович.

***

Читать «Бухгалтерию будущего» можно в Телеграмм

Поделиться:
0
Александр Золотухин

Александр Золотухин

Организатор Дисскуссионного Клуба Полтава, консультант по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *